Welkom bij onze electro webshop // Uw distributeur in elektrotechnisch materiaal

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten die via de Wattstore webwinkel worden uitgevoerd. Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet bestaande beschouwd behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming vanwege de verkoper.

Van de voorwaarden kan niet stilzwijgend worden afgeweken. Het louter gedogen van een gedraging van de koper in strijd met de voorwaarden houdt geen afstand in van de inhoud van de voorwaarden door de verkoper.

De verkoper houdt zich het recht voor de voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die al uitdrukkelijk aanvaard werden door de verkoper.

2.Bestelprocedure

De bestelling van de producten via de Wattstore webwinkel wordt als definitief beschouwd zodra de koper onderhavige bestelprocedure heeft voltooid :

    1) De koper selecteert één of meerdere producten en plaatst deze in het elektronisch winkelwagentje
    2) Na bevestiging van de gekozen producten, dient de koper : contact-, leverings- en betalingsgegevens in te geven, alsook diens akkoord te bevestigen met de verkoopsvoorwaarden
    3) Is de koper akkoord met de bestelling, dan bevestigt koper de bestelling en heeft de koper zich verbonden ten overstaan van de verkoper.

Aansluitend wordt automatisch een kopie van voormelde bestelling naar het door de koper aangegeven e-mailadres verzonden, hetgeen echter nog geen aanvaarding van de bestelling vanwege de verkoper inhoudt.

De verkoper zal de bestelling van de koper slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen

    1) de uitputting van de voorraad van de bestelde producten bij de verkoper of diens leveranciers,
    2) een onvolledige of onjuiste bestelling vanwege de koper,
    3) de niet-betaling van vorige bestellingen door de koper,
    4) de weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de koper.

Indien de bestelling volledig of gedeeltelijk om één van bovenstaande redenen door de verkoper dient geweigerd te worden, zal deze de koper hiervan per e-mail inlichten binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling met eventuele vermelding welke artikels niet geleverd kunnen worden. Na deze termijn van vijf (5) werkdagen kan de bestelling als aanvaard worden beschouwd en komt de koopovereenkomst tussen partijen tot stand.

3. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de Wattstore webwinkel bezocht wordt en dit tot de uitputting van de voorraad van de verkoper of diens leveranciers.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product op te schorten, 
het productassortiment te veranderen of de tarieven van haar producten te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestelllingen die de verkoper voorafgaand aan de wijziging al uitdrukkelijk had aanvaard.

In voorkomend geval, kan elke verandering van de toepasselijke Btw-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

De prijzen die na de bestelprocedure worden voorgesteld, zijn globale prijzen en omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de BTW en de administratiekosten. En indien van toepassing : Sabbam, Recupel en Ecotax.

4. Betaling

De betaling van de prijs (met inbegrip van de kosten) kan enkel geschieden op de in de webwinkel voorziene betalingswijzen.

Kiest u om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van de uw kaart gedebiteerd.

Eigendomsoverdracht van de verkochte producten heeft slechts plaats na volledige betaling van de prijs (met inbegrip van de kosten).

5. Levering

De levering geschiedt op het door de koper opgegeven adres. De producten kunnen echter enkel geleverd worden op een adres (geen postbus) in België.

De levering geschiedt normaal gezien binnen de 3 werkdagen na de aanvaarding van de bestelling door de verkoper, maar de verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onvoorziene vertragingen bij de afhandeling of levering van de bestelling.

6. Aanvaarding - gebreken

Alle producten die via de Wattstore webwinkel worden aangeboden, worden altijd ter goeder trouw én zo correct en gedetailleerd mogelijk beschreven. De afbeeldingen die op de Wattstore webwinkel staan, hebben geen enkele contractuele waarde.

De klant is ertoe gehouden de producten onmiddellijk bij ontvangst te controleren.

Indien het ontvangen product niet overeenstemt met hetgeen besteld werd of indien het ontvangen product beschadigd is of zichtbare gebreken vertoont, is de koper gerechtigd het betrokken goed terug te sturen aan de verkoper, en dit binnen de drie (3) werkdagen na datum van levering overeenkomstig de voorwaarden. De verkoper zal de koper zo snel mogelijk een vervangend product bezorgen of, indien het betrokken product niet langer voorradig is, de koper terugbetalen, en dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van het teruggestuurde product. De koper zal op geen enkele andere vergoeding aanspraak kunnen maken.

Indien de producten echter door de koper beschadigd werden, behoudt de verkoper zich het recht voor de betrokken goederen niet te vervangen en de koper niet terug te betalen.

Na het verstrijken van voornoemde termijn van drie (3) werkdagen, worden de geleverde producten geacht aanvaard te zijn en kan de verkoper niet langer aangesproken worden voor niet-conforme levering en gebreken.

De verkoper is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de hoedanigheid van de verkochte producten indien het gebrek in kwaliteit of hoedanigheid het gevolg is van specifiek, abnormaal of verkeerd gebruik. Hiermee wordt gelijkgeschakeld de beschadiging door de koper.

De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van verborgen gebreken indien het gebrek tegensprekelijk wordt vastgesteld. Indien een verborgen gebrek voorligt, zal de verkoper, naar zijn keuze, gehouden zijn tot de vervanging van het betrokken product of tot terugbetaling van het corresponderend gedeelte van de aan de koper aangerekende prijs. De koper zal op geen enkele andere vergoeding aanspraak kunnen maken.

Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

7.Prijs

De koper erkent dat de gegevens bijgehouden in het informaticasysteem van de verkoper als bewijs gelden van de overeenkomst en communicatie tussen partijen.

8. Recht op verzaking

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, en dit binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De verzaking van de aankoop kan geschieden door het terugzenden van de producten binnen de voornoemde veertien (14) dagen of kennisgeving van de verzaking bij aangetekend schrijven binnen voornoemde termijn van veertien (14) dagen. In dit laatste geval dienen de betrokken goederen binnen de drie (3) werkdagen vanaf de datum van het aangetekend schrijven houdende verzaking aan de verkoper teruggezonden te worden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt alsnog af te zien van diens verzaking.

De producten dienen in hun oorspronkelijke, onbeschadigde staat én in hun oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking aan de verkoper teruggezonden te worden, vergezeld van hun leveringsdocumenten. Het verzakingsrecht kan niet langer worden uitgeoefend door de koper indien de producten al uit de verpakking werden gehaald.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn altijd lastens de koper.

Indien de koper al betaald heeft voor de teruggezonden producten, zal de verkoper, mits ontvangst van de producten, in de staat voorzien zoals hierboven vermeld, de prijs voor de betrokken producten aan de koper terugbetalen, en dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving houdende verzaking. De verzendkosten en roadtax worden niet terugbetaald.

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op :

- producten op maat gemaakt voor de klant, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

- artikelen die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn

- het Europees herroepingsrecht geldt enveneens niet voor BTW-plichtige zakelijke klanten

 

Indien het product verloren gaat en/of beschadigd wordt tijdens de retourzending, is dit dus op de verantwoordelijkheid van de koper en kan Wattstore niet aansprakelijk gesteld worden.

Indien het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet, blijft het eigendom van de koper en dient de koper het binnen de 2 weken terug af te halen. indien gewenst kan verkoper het product, op kosten van koper, terugsturen.

9. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de koper via de Wattstore webwinkel verstuurt, worden mogelijkerwijze in een database van de verkoper bijgehouden. De koper kan de verkoper echter altijd vragen om diens persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen.

De verkoper zal de persoonsgegevens van de koper enkel gebruiken voor de levering en de eventuele facturering van de bestelde producten en om de koper te contacteren in geval van problemen en gebruik van het e-mailadres voor reclame voor gelijkaardige producten.

De verkoper zal de persoonsgegevens van de koper niet aan derden overmaken.

10. Overige

De overeenkomsten afgesloten via de Wattstore webwinkel kunnen enkel afgesloten worden in de Nederlandse taal.

De overeenkomsten afgesloten via de Wattstore webwinkel worden door de verkoper gearchiveerd, maar staan niet ter beschikking van derden (met inbegrip van de koper).

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst en/of laattijdige levering van de producten indien dit een gevolg zou zijn van overmacht, zijnde alle mogelijke omstandigheden die buiten de wil van de verkoper de normale gang van zaken verstoren zonder dat de verkoper de onvoorzienbaarheid van deze omstandigheden dient aan te tonen.

Ingeval een clausule of een bepaling van de voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigverklaring geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van de voorwaarden.

11. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten afgesloten via de Wattstore webwinkel worden beheerst door het Belgisch recht.

Eventuele geschillen dienaangaande behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

12. Vragen, opmerkingen of klachten

In geval van vragen, opmerkingen of klachten kan de koper de verkoper contacteren.

DISCLAIMER

Door de toegang tot en het gebruik van de Wattstore webwinkel, aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Wattstore behoudt zich het recht voor de informatie op haar webwinkel, alsook onderhavige gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen.

De informatie, software, producten en diensten die op of via deze webwinkel worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden allerlei aard bevatten. Wattstore staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Het gebruik van de webwinkel is altijd volledig op eigen risico. Wattstore kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de webwinkel, met inbegrip van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Wattstore webwinkel.

Wattstore is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de webwinkel, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Wattstore is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden, hierin begrepen de websites van haar verdelers, waarmee ze hyperlinks tot stand brengt.

De Wattstore webwinkel en de inhoud ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Wattstore of desgevallend derden. 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail


Wattstore
Ambachtstraat 1A
8620 Nieuwpoort
Belgiƫ
Tel.: +32 476 50 22 91
Fax.: +32 58 23 59 94
BTW: BE 0423.303.248